April 6, 2023–Maundy Thursday

April 6, 2023–Maundy Thursday

Luke 22: 7-23; Matthew 26: 31-35; Mark 14: 32-41;

Matthew 26: 47-52; Luke 22: 54-62; John 18: 33-38;

Luke 23: 13-24; Mark 15: 16-20; Mark 8: 31

Maundy Thursday7:00 PM

Rev. Tom Willadsen